ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
30 ม.ค. 2566 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์อบรมนูรุ้ลมุฮายีรีน ประจำมัสยิดกลาง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ส.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมุฮายีรีน ฯ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมุฮายีรีนฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ก.ค. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมุฮายีรีนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ย. 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ย. 2564 จ้างปรับปรุงซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ (ร.๓๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรู้ลมุฮายีรีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดภาคเรียน) ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดภาคเรียน) ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง